Poznaj nasze usługi

Business Law

FINANSE & RACHUNKOWOŚĆ

Business law

Oferta

Księgowość

Kadry i płace

Doradztwo podatkowe
Prawo i windykacja
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kontroling i analizy finansowe

business law

Księgowość

 • Spółka świadczy usługi w zakresie pełnej księgowości, KPiR, ryczałtu ewidencjonowanego
 • Weryfikacja dokumentacji pod względem formalnym i rachunkowym
 • Dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Sporządzanie miesięcznych i kwartalnych deklaracji VAT, VAT-UE i JPK
 • Zestawienie obrotów i sald
 • Uzgadnianie kont rozrachunkowych
 • Audyt i comiesięczna informacja dla Klienta w zakresie zobowiązań i należności
 • Udzielanie niezbędnej pomocy podczas kontroli skarbowej
 • Prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
 • Rozliczanie transakcji międzynarodowych
 • Zamknięcie roku obrotowego (sporządzenie rocznego rozliczenia podatkowego)
 • Dokonywanie zapisów w ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Oferta
Oferta

business law

Kadry i płace

 • Przygotowywanie deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS, a w szczególności ZUA, ZWUA, DRA, RCA
 • Zakładanie oraz prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło, a także uprzednie doradztwo w wyborze odpowiedniego rodzaju umowy
 • Prowadzenie ewidencji nieobecności, urlopów, chorobowych, zasiłków itp.
 • Audyt terminów kończących się umów
 • Kontrola terminów badań okresowych i szkoleń BHP
 • Wystawianie świadectw pracy
 • Wystawianie zaświadczeń dla pracowników
 • Sporządzanie listy płac
 • Prowadzenie dokumentacji zasiłkowej
 • Przygotowywanie raportów miesięcznych RMUA oraz deklaracji PIT-4, PIT-11

business law

Doradztwo podatkowe

 • Porady, opinie i wyjaśnienia z zakresu obowiązków podatkowych
 • Rejestracja, aktualizacja do VAT, ZUS, US
 • Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie
 • Doradztwo w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego
 • Doradztwo w zakresie korzystania – z pomocy publicznej dla przedsiębiorców – z funduszy unijnych
 • Wnioski o wydanie indywidulanej interpretacji podatkowej*
 • Reprezentacja przed organami podatkowymi, w tym prowadzenie postępowań podatkowych*
 • Pomoc w wyborze odpowiedniej ze względów podatkowych i odpowiedzialności cywilnej, formy działalności gospodarczej, tj. doradztwo w zakresie wyboru rodzaju spółki lub jednoosobowej działalności gospodarczej

 

* Spółka informuje, że współpracuje z kancelarią radcy prawnego, która na życzenie Klienta w oparciu o udzielone radcy prawnemu pełnomocnictwo może podjąć się jego reprezentacji. W ten sposób zmienia się podejście strony przeciwnej, a tym samym zwiększa się w znaczący sposób prawdopodobieństwo sprawnego i pozytywnego załatwienia sprawy.

Oferta
Oferta

business law

Prawo i windykacja

 • Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, w tym regulaminów, uchwał zarządu, uchwał zgromadzeń wspólników, uchwał rady nadzorczej
 • Sporządzanie projektów umów wewnątrz grupy kapitałowej Klienta lub pomiędzy osobami pełniącymi funkcje w spółce Klienta, a tą spółką
 • Rejestracja spółki prawa handlowego
 • Sporządzanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących wszelkich zmian wymaganych przepisami prawa, a w szczególności zmian osobowych, siedziby, przedmiotu polskiej klasyfikacji działalności, zmian umowy spółki, itp.
 • Doradztwo i pomoc w zakresie utworzenia jednoosobowej działalności gospodarczej
 • Sporządzenie umowy spółki cywilnej i pomoc w jej rejestracji
 • Pomoc w odpowiedzi na pisma komorników, organów administracji, urzędów skarbowych, zakładu ubezpieczeń społecznych
 • Pomoc i doradztwo w zakresie zakończenia działalności gospodarczej, w tym likwidacji, upadłości, względnie restrukturyzacji
 • Przygotowywanie projektów umów cywilno-prawnych
 • Analiza przedstawionych przez Klienta projektów umów cywilno-prawnych
 • Udział i/lub reprezentacja Klienta w negocjacjach z partnerami handlowymi Klienta, Bankami i innymi podmiotami
 • Sporządzanie opinii i analiz prawnych dotyczących zasadności roszczeń Klienta lub wobec niego
 • Sporządzanie wezwań do zapłaty*
 • Reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi polubownymi, administracyjnymi, organami administracji państwowej i samorządowej, prokuraturą, organami ścigania i innymi instytucjami*
* Spółka informuje, że współpracuje z kancelarią radcy prawnego, która na życzenie Klienta w oparciu o udzielone radcy prawnemu pełnomocnictwo może podjąć się jego reprezentacji. W ten sposób zmienia się podejście strony przeciwnej, a tym samym zwiększa się w znaczący sposób prawdopodobieństwo sprawnego i pozytywnego załatwienia sprawy.

business law

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 
 • Szkolenia wstępne i okresowe wszystkich stanowisk pracy, w tym także stanowisk kierowniczych i inżynieryjno-technicznych
 • Okresowy nadzór na placu budowy, inwestycji, opracowanie i wdrożenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
 • Realizacja procedur Klienta z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie/inwestycji
 • Systematyczne kontrole warunków pracy w miejscu wykonywania robót
 • budowlanych/ inwestycyjnych
 • Szkolenia tematyczne w celu zwiększenia kultury bezpieczeństwa
 • Przygotowanie do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, a w szczególności przegląd stanowisk pracy, ocena ryzyka zawodowego, opracowanie (lub/i opiniowanie) dokumentacji BHP
 • Reprezentacja Klienta w kontrolach uprawnionych organów w zakresie BHP*
 • * Spółka informuje, że współpracuje z Inspektorem BHP z 20 letnim doświadczeniem zawodowym, który na życzenie Klienta o podejmie się jego reprezentacji. W ten sposób zmienia się podejście strony przeciwnej, a tym samym zwiększa się w znaczący sposób prawdopodobieństwo sprawnego i pozytywnego załatwienia sprawy.
Oferta
Oferta

business law

Kontroling i analizy finansowe

 
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw w tym:
 • 1.  analiza sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku wyników, rachunku przepływów pieniężnych)
  2. analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa pod kątem płynności finansowej, zadłużenia, obrotowości itp.
  3. analiza opłacalności i możliwych źródeł finansowania

 • Przygotowanie raportów na potrzeby:

1. bieżącej oceny finansowej przedsiębiorstwa (raporty dotyczące płynności, efektywności majątku, rentowości, analizy odchyleń)
2. przygotowanie raportów zarządczych za pełne okresy sprawozdawcze

 • Wsparcie w zakresie wdrażania narzędzi kontrolingowych i tworzenia procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie.
Close Menu