Strefa usług BLFR

Przegląd naszych usług

Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy z dziedziny finansów i rachunkowości,
możemy zapewnić profesjonalną obsługę na każdym etapie rozwoju Twojego biznesu.

W szczególności…

 • Rozliczenia podatkowe: Oferujemy pełne wsparcie w zakresie rozliczeń podatkowych dla różnych form działalności, w tym KPiR, ewidencji przychodów oraz rozliczeń VAT. Zapewniamy rzetelne i dokładne rozliczenia, dbając o optymalizację podatkową.
 • Profesjonalna dokumentacja: Przygotowujemy niezbędne dokumenty podatkowe i deklaracje, zapewniając naszym Klientom spokój i pewność, że ich dokumentacja jest kompletna i zgodna z przepisami.
 • Reprezentacja przed instytucjami: Jesteśmy gotowi reprezentować naszych Klientów przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w związku z wszelkimi kwestiami związanymi z ich działalnością.

Jednoosobowa Działaność Gospodarcza

Księgę przychodów i rozchodów (KPiR) może prowadzić osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek, czyli tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza. Jest to forma prowadzenia działalności, w której przedsiębiorca prowadzi firmę na własny rachunek i jest odpowiedzialny za jej zobowiązania.

KPiR – Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

Oferujemy różne formy rozliczeń, takie jak podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) oraz ewidencja przychodów (ryczałt).
Proponujemy przykładowo:

 • miesięczne i roczne rozliczenia podatku dochodowego;
 • rozliczenia w zakresie podatku VAT i VAT UE;
 • wszelkie niezbędne dokumenty i deklaracje VAT;
 • generowanie i wysyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK);
 • usługę kadrowo-płacową;
 • przygotowanie deklaracji podatkowych.

Dodatkowo proponujemy przykładowo:

 • przygotowywanie wniosków o rozłożenie na raty zaległości w ZUS/US;
 • przygotowywanie wniosków o niezaleganiu do ZUS lub US;
 • zgłoszenie, aktualizacja danych na VAT-R, NIP-8, ZAP-3;
 • wypełnianie dokumentacji do kredytu/leasingu;
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej GUS;
 • przechowanie dokumentacji księgowej przez okres 1 roku.

Reprezentujemy sprawy naszych Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
Dzięki temu, nasi Klienci mogą skoncentrować się na prowadzeniu swojej działalności, mając pewność, że ich rozliczenia podatkowe są w dobrych rękach.

Spółki – Pełna Księgowość

Oferujemy różne formy rozliczeń, takie jak księgowość dla Spółek, przykładowo:

 • prowadzenie Ksiąg Rachunkowych;
 • kompleksową obsługę podatkową (VAT, CIT, WHT itp.);
 • obsługę rachunków bankowych, w tym wprowadzanie płatności;
 • wystawianie faktur sprzedaży;
 • raportowanie zarządcze;
 • obsługę kadrowo-płacową;
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych;
 • zestawienie obrotów i sald.

Spółka z o.o. na koniec każdego roku ma obowiązek złożenia Sprawozdania Finansowego, na które składa się:

 • rachunek zysków i strat – zestawienie wszystkich operacji finansowych przeprowadzonych przez firmę w danym roku rozrachunkowym;
 • bilans – zestawienie wszystkich aktywów i pasywów przedstawiających stan majątku firmy;
 • informacje dodatkowe – wszystkie dane dotyczące działalności Spółki, których nie umieszczono w rachunku zysków i strat ani w bilansie.

Dodatkowo oferujemy też inne usługi, przykładowo:

 • raportowanie zarządcze do „spółki-matki”, IFRS itp.;
 • raportowanie podatkowe do komandytariuszy lub komplementariuszy;
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej GUS;
 • przygotowywanie wniosków o rozłożenie na raty zaległości w ZUS/US;
 • przygotowywanie wniosków o niezaleganiu do ZUS lub US;
 • zgłoszenie, aktualizacja danych na VAT-R, NIP-8, ZAP-3;
 • przygotowanie deklaraji IFT-1, IFT-2R;
 • wypełnianie dokumentacji do kredytu/leasingu;
 • uchwały zgromadzeń wspólników, uchwały rady nadzorczej, uchwały zarządu;
 • przechowanie dokumentacji księgowej przez okres 1 roku.

BLFR Team może korespondować pisemnie z instytucjami finansowymi w imieniu Klienta, przekazując niezbędne informacje, potwierdzając dane finansowe, odpowiadając na zapytania lub zgłaszając problemy.

Spółki Kapitałowe

Spółki Kapitałowe są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości zgodnie z przepisami prawa. Oznacza to, że muszą prowadzić pełną ewidencję finansową swojej działalności. Prowadzenie pełnej księgowości jest ważne zarówno dla celów raportowania finansowego, jak i w celu spełnienia obowiązków podatkowych i prawnych.

Fundacje Stowarzyszenia i Organizacje Pożytku Publicznego

Fundacje Stowarzyszenia i Organizacje Pożytku Publicznego są zobowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych zgodnie z przepisami prawa.

W szczególności…

Oferujemy różne formy rozliczeń, takie jak księgowość dla Fundacji i Stowarzyszeń, przykładowo:

 • prowadzenie Ksiąg Rachunkowych;
 • kompleksową obsługę podatkową (VAT, CIT itp.);
 • obsługę rachunków bankowych, w tym wprowadzanie płatności;
 • obsługę kadrowo-płacową;
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych;
 • zestawienie obrotów i sald.

Fundacje i Stowarzyszenia wpisane do KRS na koniec każdego roku maką obowiązek złożenia Sprawozdania Finansowego, na które składa się:

 • rachunek zysków i strat – zestawienie wszystkich operacji finansowych przeprowadzonych przez firmę w danym roku rozrachunkowym;
 • bilans – zestawienie wszystkich aktywów i pasywów przedstawiających stan majątku firmy;
 • informacje dodatkowe – wszystkie dane dotyczące działalności Spółki, których nie umieszczono w rachunku zysków i strat ani w bilansie.

Dodatkowo oferujemy też inne usługi, przykładowo:

 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej GUS;
 • przygotowywanie wniosków o rozłożenie na raty zaległości w ZUS/US;
 • przygotowywanie wniosków o niezaleganiu do ZUS lub US;
 • zgłoszenie, aktualizacja danych na VAT-R, NIP-8, ZAP-3;
 • przygotowanie deklaracji IFT-1, IFT-2R;
 • wypełnianie dokumentacji do kredytu lub leasingu;
 • uchwały zgromadzeń wspólników, uchwały rady nadzorczej, uchwały zarządu;
 • przechowanie dokumentacji księgowej przez okres 1 roku.

BLFR Team może korespondować pisemnie z instytucjami finansowymi w imieniu Klienta, przekazując niezbędne informacje, potwierdzając dane finansowe, odpowiadając na zapytania lub zgłaszając problemy.

Powiedz Nam, jeśli możemy nasze usługi dla Ciebie rozszerzyć?

Nieustannie śledzimy wszelkie zmiany w przepisach, podnosimy swoje umiejętności i kwalifikacje, aby zapewnić naszym klientom najwyższą jakość usług.
Dołącz do nas i przekonaj się, jak Nasza pasja i profesjonalizm mogą wpłynąć na sukces Twojej firmy : )

BLFR Kancelaria Prawna

Usługi z zakresu prawa podatkowego wykonywane są wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia do zawodowego zajmowania się prawem podatkowym. Radca Prawny przy Naszym Zespole, pomoże Państwu w bezpiecznym poruszaniu się w meandrach prawa podatkowego. Pomagamy w sporach z fiskusem zarówno na gruncie podatkowym jak i karno-skarbowym. W razie wątpliwości co do stosowania przepisów podatkowych pomagamy w sporządzeniu wniosku o interpretację podatkową.

Obszary dla naszego Radcy Prawnego

Prawo spółek handlowych

 • Wsparcie w wyborze odpowiedniej ze względów podatkowych i odpowiedzialności cywilno-prawnej, formy działalności gospodarczej, tj. doradztwo w zakresie wyboru rodzaju spółki lub jednoosobowej działalności gospodarczej.
 • Obsługa zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy.
 • Uchwały zgromadzeń wspólników, uchwał rady nadzorczej, uchwał zarządu.
 • Wewnętrzne akty normatywne, w tym regulaminy, statuty, itp.
 • Umowy wewnątrz grupy kapitałowej Klienta lub pomiędzy osobami pełniącymi funkcje w spółce Klienta, a tą spółką.
 • Kontrakty menadżerskie.
 • Wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących wszelkich zmian wymaganych przepisami prawa, a w szczególności zmian osobowych, siedziby, przedmiotu polskiej klasyfikacji działalności, zmian umowy spółki, itp.
 • Przekształcenia, łączenia i podziały spółek.
 • Likwidacja, upadłość, restrukturyzacja.

Prawo podatkowe

 • Reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi
 • Rejestracja, aktualizacja do VAT, ZUS, US
 • Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie
 • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki – jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne)
 • Sporządzenie wniosku o indywidualną interpretację podatkową
 • Występowanie w imieniu Klienta w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

Prawo gospodarcze

 • Kompleksowe doradztwo
 • Umowy
 • Sprawy o zapłatę
 • Prowadzenie negocjacji z partnerami klienta
 • Sprawy karne gospodarcze i karne skarbowe

Obsługa Kadr i Płac – szczegóły

W ramach obsługi Kard i Płac proponujemy:

 •  prowadzenie akt osobowych pracowników (teczki pracownicze);
 • naliczanie płac (w tym również wynagrodzeń kadry zarządzającej);
 • monitorowanie terminów ważności umów, badań lekarskich, szkoleń BHP;
 • tworzenie dokumentacji ZUS dotyczącej ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych pracowników;
 • tworzenie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych, prowadzenie rozliczeń PFRON, przygotowywanie rocznych informacji i deklaracji podatkowych;
 • sporządzanie raportów statystycznych zgodnych przepisami prawa pracy;
 • wsparcie w bieżącej obsłudze Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Dodatkowo proponujemy także przykładowo:

 • wsparcie w zarządzaniu urlopami;
 • monitorowanie umów na czas określony i informowanie o terminach ich zakończenia;
 • sporządzanie dokumentów i zaświadczeń związanych z zatrudnieniem;
 • wprowadzanie i aktualizację danych pracowników w systemie kadrowo-płacowym;
 • naliczanie wynagrodzeń, w oparciu o obowiązujące regulacje prawne;
 • sporządzanie list płac;
 • realizację przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników;
 • przygotowywanie pasków płacowych;
 • przygotowywanie raportów odpowiadających Państwa indywidualnym potrzebom;
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • przygotowywanie rocznych deklaracji i informacji podatkowych oraz informacji ZUS – PIT-R, PIT-8AR, ZUS IWA, PIT-11, IR ZUS;
 • prowadzenie harmonogramu czasu pracy;
 • wyrejestrowanie pracownika – świadectwo pracy, wyrejestrowanie z ZUS
 • przygotowujemy umowa o pracę, umowy cywilno-prawne;
 • nowy pracownik – sporządzenie umowy (o pracę / zlecenie / o dzieło), zgłoszenie do ZUS;
 • korespondencja komornicza – przygotowanie pisma;
 • przygotowanie innych dokumentów nie objętych umową o świadczenie usług księgowych, kadrowo-płacowych.

Kadry i Płace

Obsługujemy pracownika od bieżącej aktualizacji i utrzymania jego danych płacowych, poprzez naliczanie wynagrodzeń i rozliczenie listy płac, aż do raportowania oraz sprawozdawczości dla ZUS, Urzędu Skarbowego lub PFRON.

Pozostałe usługi

Wychodząc na przeciw indywidualnym oczekiwaniom Klienta, gotowi jesteśmy realizować niestandardowe usługi dostosowane do bieżących potrzeb.

Na życzenie Klienta

Oferujemy usługi dodatkowe

 • wyprowadzamy powstałe przed naszą usługą zaległości księgowe;
 • sporządzamy sprawozdania statystyczne wymagane przez GUS, NBP;
 • opracowujemy indywidualną politykę rachunkowości;
 • przygotowujemy na życzenie Klienta sprawozdania finansowe w ciągu roku obrachunkowego, np. do banku;
 • wspieramy Klientów przy aktualizacji danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym;
 • reprezentujemy Klientów przed Instytucjami US, ZUS nie związane z obsługiwaną działalnością oraz przed innymi instytucjami;
 • wspieramy klientów przy rozliczeniach ulg w tym B+R, IP BOX, i inne.

Wpieramy Klientów we wszelkich reorganizacjach działalności i optymalizacjach procesów:

 • współpracujemy z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdania finansowego Klienta;
 • przygotowujemy raporty i zestawienia na potrzeby raportowania wyników w tym w języku Angielskim;
 • korekta JPK_VAT, DRA i innych deklaracji z winy zleceniodawcy;
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie;
 • przygotowanie wniosku kredytowego itp.