Aktualności

Business Law

FINANSE & RACHUNKOWOŚĆ

Aktualności

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 20 marca 2019 r. rozpatrywał skargi kasacyjne związane z przedłużaniem terminów zwrotu podatku VAT przez Organy Krajowej Administracji Skarbowej. NSA w swoich orzeczeniach potwierdził dopuszczalność przedłużania terminu zwrotu podatku, aczkolwiek nie może ono bezzasadnie naruszać podstawowego prawa podatnika jakim jest prawo otrzymania zwrotu w podatku w rozsądnym terminie. NSA w orzeczeniu z dnia 20 marca 2019 r. zaznaczył, iż uprawnienie organów podatkowych w zakresie przedłużania terminu zwrotu podatku nie ma charakteru blankietowego czy prewencyjnego i nie może być odczytywane jako niczym nieograniczone uprawnienie do ingerencji w prawa podatnika.

Naczelnik urzędu skarbowego odraczając zwrot podatku powinien uzasadnić swoją decyzję w sposób należyty i wyczerpujący, tak aby podatnik nie miał wątpliwości, że w jego sprawie faktycznie istnieje konieczność dokonania dodatkowej weryfikacji zasadności zwrotu podatku. Uzasadnienie nie może ograniczać się do powielenia treści przepisów na podstawie których działa organ podatkowy czy też lakonicznie odnosić się do realiów konkretnej sprawy. Nowy termin na dokonanie zwrotu powinien być wskazany jako konkretna data, a jej odległość czasowa od pierwotnej daty zwrotu powinna być adekwatna do czasu potrzebnego na dokonanie weryfikacji rozliczenia. W tym miejscu zwrócić należy uwagę,  na wielokrotnie podnoszoną w orzecznictwie kwestię, iż podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji opieszałości czy wręcz bezczynności organu. W końcu organy Krajowej Administracji Skarbowej zostały wyposażone przez ustawodawcę w szereg uprawnień i dostęp do danych o podatnikach, które przecież służą uprawieniu działań podejmowanych w celu ochrony budżetu państwa przed wyłudzeniami. W celu oceny zasadności działań organu w konkretnej sprawie warto korzystać z uprawnienia do zapoznania się z aktami sprawy osobiście czy też przez ustanowionego pełnomocnika i rozważyć skorzystanie z prawa do złożenia zażalenia na postanowienie naczelnika urzędu skarbowego w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku.

Już za 3 dni , tj. 15 lutego na portalu https://www.podatki.gov.pl będziemy mieli dostęp do swoich zeznań podatkowych PIT-37 i PIT-38.

Bez żadnych działań z naszej strony urząd skarbowy wypełni PIT i go nam udostępni.
Jeśli nie potrzebujemy zmienić nic w zeznaniu (np. nie przysługują nam żadne ulgi) mamy do wyboru dwie opcje:
– Możemy nie robić zupełnie nic i wtedy nasz PIT zostanie złożony 30 kwietnia przez urząd skarbowy
– Możemy też zaakceptować wcześniej zeznanie i od razu zostanie ono złożone.

W sytuacji, gdy nasz PIT wymaga jakiejś korekty, możemy go całkowicie odrzucić i wypełnić samodzielnie, lub możemy dokonać pewnych zmian . Jest opcja zmiany sposobu rozliczania z indywidualnego na wspólne z małżonkiem lub na rozliczanie jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Zmiana może dotyczyć także dodania organizacji pożytku publicznego, której pragniemy przekazać 1% naszego podatku. Jeśli mamy jakieś ulgi, np. na dzieci, na cele krwiodawstwa czy z tyt. internetu, także w e-PIT możemy je dodać.

Po akceptacji zeznania podatkowego pozostaje pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO.

Jeśli prowadzicie Państwo działalność gospodarczą, lub uzyskujecie przychody za najem, to do wypełnienia są zeznania, tj. PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-16A, których system podatkowy już nie wypełnia. W tej sprawie zapraszamy do nas, chętnie zajmiemy się wypełnieniem za Państwa rozliczeń podatkowych.

Close Menu